Algemene Voorwaarden

BHV Groene Hart
Brugstraat 24
2471 AT, Zwammerdam
Versie geldig vanaf: 31 maart 2010

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1             BHV Groene Hart: de eenmanszaak, BHV Groene Hart, statutair gevestigd te Zwammerdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan de Rijn onder nummer 27332808.
1.2            Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die aan BHV Groene Hart een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
1.3             Diensten: alle activiteiten die BHV Groene Hart uitvoert in opdracht van de Wederpartij. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: opleiding, voorlichting, ondersteuning, advisering op het gebied van arbodienstverlening, bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiligheid voor zowel bedrijven als particulieren. Alsmede eventuele andere diensten die BHV Groene Hart levert aan de Wederpartij.
1.4             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BHV Groene Hart en tevens alle overeenkomsten die BHV Groene Hart aangaat met haar Wederpartij.
1.5             Wanneer tussen de Wederpartij en BHV Groene Hart nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
1.6             De door de Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met BHV Groene Hart
1.7             Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.8             In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
1.9             Indien BHV Groene Hart deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Wederpartij, kunnen daar door de Wederpartij nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1             Door BHV Groene Hart gedane aanbiedingen en/of offertes zijn zes (6) maanden geldig voor aanvaarding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
2.2             Prijzen in de door BHV Groene Hart gedane aanbiedingen of verstuurde offertes aan de Wederpartij zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, echter exclusief  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven
2.3             Door BHV Groene Hart uitgevaardigde aanbiedingen en/of offertes worden berekend op basis van een uurtarief. Het door BHV Groene Hart in de aanbieding en/of offerte aangegeven aantal benodigde uren kan in werkelijkheid lager/hoger uitvallen, en als zodanig worden verrekend.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1             Overeenkomsten komen tot stand nadat Wederpartij een door BHV Groene Hart uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Wederpartij een door BHV Groene Hart uitgevaardigde opdrachtbevestiging ondertekend heeft.
3.2             Mocht BHV Groene Hart om welke reden dan ook geen opdrachtbevestiging uitvaardigen zal een verzonden factuur als bevestiging gelden voor een tot stand gekomen overeenkomst.
3.3             Indien Wederpartij tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven (7) werkdagen te doen.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Wederpartij
4.1             Wederpartij stelt BHV Groene Hart in de mogelijkheid de diensten aan te bieden en uit te voren.
4.2             Wederpartij dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde
richtlijnen. Indien Wederpartij deze verplichting niet nakomt is BHV Groene Hart gerechtigd de diensten voor de Wederpartij op te schorten of te beëindigen, zonder dat BHV Groene Hart daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Wederpartij.
4.3            Wederpartij is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door BHV Groene Hart te leveren diensten. Wederpartij vrijwaart BHV Groene Hart voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
4.4            Wederpartij dient in overleg te treden met BHV Groene Hart over de locatie en datum waarop BHV Groene Hart aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.
4.5            Indien BHV Groene Hart door toedoen van de Wederpartij niet kan overgaan tot het leveren van diensten is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die
BHV Groene Hart als gevolg daarvan zou mogen leiden.
4.6            Wederpartij is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.
4.7            Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Wederpartij, is BHV Groene Hart gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal BHV Groene Hart haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
4.8            De Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien                partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Artikel 5 Annulering
5.1           Indien de Wederpartij een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Wederpartij en BHV Groene Hart.
5.2           In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject, zoals omschreven in artikel 4.4.
5.3           In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
5.4           Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:
·       Tot 30 dagen voor aanvangsdatum dient de Wederpartij 0% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
·       tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Wederpartij 50% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
·       binnen 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Wederpartij 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.
5.5           Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Wederpartij wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
5.6            Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BHV Groene Hart, zal BHV Groene Hart in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn, in welk geval eventuele kosten van overdracht voor rekening komen van de Wederpartij.
5.7           De Wederpartij is gerechtigd om een opgegeven cursist te laten vervangen door een andere cursist, mits deze andere cursist, indien er voor het volgen van de cursus bepaalde toelatingsvereisten zijn gesteld, voldoet aan deze vereisten en BHV Groene Hart bovendien voor aanvang van de cursus op de hoogte is gesteld van het feit dat een opgegeven cursist zal worden vervangen door een andere cursist.

Artikel 6 Rechten & verplichtingen BHV Groene Hart
6.1       BHV Groene Hart zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
6.2       BHV Groene Hart heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten, mits Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld.
6.3      BHV Groene Hart is gerechtigd een gesloten cursusovereenkomst te annuleren, indien het aantal aanmeldingen voor het volgen van de cursus lager is dan het door BHV Groene Hart voor het geven van de cursus vereiste minimum aantal cursisten.
6.4      Ingeval van een annulering door BHV Groene Hart als omschreven in het voorgaande lid, is BHV Groene Hart op generlei wijze schadeplichtig jegens de opdrachtgever.
6.5      BHV Groene Hart is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Wederpartij aan BHV Groene Hart zijn verstrekt.
6.6      BHV Groene Hart zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Wederpartij. De Wederpartij zal zonder toestemming van BHV Groene Hart aan derden geen mededeling doen over de aanpak BHV Groene Hart, haar werkwijze en dergelijke.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1     Alle intellectuele eigendomsrechten van BHV Groene Hart zoals rapporten of anderszins, door BHV Groene Hart ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij BHV Groene Hart of haar licentiegevers.
7.2            Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door BHV Groene Hart geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij BHV Groene Hart, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van BHV Groene Hart.
7.3            Voor elke in strijd met artikel 7.2 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van BHV Groene Hart om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Facturatie & betaling
8.1             BHV Groene Hart factureert tijdens of na afloop van de overeenkomst de door BHV Groene Hart gemaakte uren aan de Wederpartij.
8.2             Door BHV Groene Hart verzonden facturen dienen door de Wederpartij binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden betaald aan BHV Groene Hart.
8.3             Indien BHV Groene Hart de Wederpartij tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Wederpartij, BHV Groene Hart haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is BHV Groene Hart gerechtigd de diensten aan Wederpartij te staken tot het moment waarop Wederpartij wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die BHV Groene Hart uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
8.4             Het uit artikel 8.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan Wederpartij te staken ontstaat pas nadat BHV Groene Hart de Wederpartij op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Wederpartij vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 8.3 van toepassing.
8.5             Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan de wettelijke rente, verhoogt met 4, verschuldigd aan BHV Groene Hart. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.6             Indien BHV Groene Hart kosten heeft moeten maken, welke kosten BHV Groene Hart in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Wederpartij ook deze kosten aan BHV Groene Hart te betalen.
8.7             In geval BHV Groene Hart om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van Wederpartij heeft Wederpartij haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Wederpartij niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.
8.8             De Wederpartij is niet bevoegd door hem aan BHV Groene Hart verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Wederpartij op BHV Groene Hart, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van BHV Groene Hart dan wel de bevoegde rechter.
8.9             Indien het vermoeden bestaat dat de Wederpartij niet aan  haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd  zijn de vorderingen van BHV Groene Hart jegens de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1             Voor elke door BHV Groene Hart aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. BHV Groene Hart kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. BHV Groene Hart is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van diensten.
9.2             Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van BHV Groene Hart worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
9.3             Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 9.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van BHV Groene Hart beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4             De aansprakelijkheid van BHV Groene Hart wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij BHV Groene Hart onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en BHV Groene Hart ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
9.5             Aansprakelijkheid van BHV Groene Hart voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
9.6             De Wederpartij vrijwaart BHV Groene Hart tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
9.7            Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die BHV Groene Hart mocht lijden ten gevolge van een aan de Wederpartij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 10 Overmacht
10.1          BHV Groene Hart is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
10.2          BHV Groene Hart is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten van derden, waar BHV Groene Hart weinig of geen invloed op kan uitoefenen. BHV Groene Hart kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie BHV Groene Hart een overeenkomst is aangegaan.
10.3          Naast het bepaalde in lid 10.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1          Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BHV Groene Hart partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2          De Wederpartij en BHV Groene Hart zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.